Ondanks miljoenen subsidie zijn er toch tekorten bij Kwartier Zorg & Welzijn, reden voor de gemeente om in te grijpen.
Ondanks miljoenen subsidie zijn er toch tekorten bij Kwartier Zorg & Welzijn, reden voor de gemeente om in te grijpen.

Gemeente Midden-Groningen grijpt in bij Kwartier Zorg & Welzijn

Algemeen

HOOGEZAND – Midden-Groningen gaat ingrijpen op een aantal vormen van de dienstverlening bij Kwartier Zorg en Welzijn. De gemeente wil zelf meer sturing hebben op de kwaliteit, werkprocessen, bedrijfsvoering en inzet van meer lichtere en preventieve zorgvoorzieningen, die nu nog door Kwartier worden verzorgd en die daar jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidie voor krijgt. Dat wordt nu afgebouwd.  

Het college heeft besloten om nieuwe afspraken over de samenwerking te maken. Kwartier verzorgt de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en het welzijnswerk in Midden-Groningen. Volgend jaar zullen de eerste stappen al zijn gezet. Daarnaast werkt de gemeente een plan uit voor de langere termijn. Belangrijk daarin is de keuze voor een andere organisatievorm met meer (gemeentelijke) sturing dan binnen een subsidierelatie mogelijk is. Er is sprake van een langdurige subsidierelatie met Kwartier Zorg en Welzijn. Om deze zorgvuldig af te bouwen neemt de gemeente hier ruim de tijd voor. De subsidie stopt uiterlijk op 1 januari 2028. 

Wethouder Evert Offereins spreekt van een lastig besluit met vergaande gevolgen. ,,Kwartier Zorg & Welzijn voert al vele jaren taken voor de gemeente uit, maar de uitvoering sluit niet meer aan bij onze wensen en eisen. Het recente onderzoek door BDO laat dat ook duidelijk zien. Ingrijpen en bijsturen is absoluut noodzakelijk. Wij willen samen met Kwartier een nieuwe balans vinden in de samenwerking, waarbij wij meer de regie voeren op het administratieve proces en de strategische sturing en Kwartier zich richt op de uitvoering. Het is belangrijk dat de dienstverlening aan onze inwoners ongehinderd door kan gaan’’, aldus Offereins. Kwartier heeft op dit moment een financieel tekort en heeft aangegeven de werkzaamheden binnen de huidige begroting niet optimaal uit te kunnen voeren. De wijze waarop deze taken nu georganiseerd zijn levert risico’s voor de rechtmatigheid en doelmatigheid op. Van strategisch partnerschap is nu geen sprake. 

De werkzaamheden die Kwartier nu uitvoert zullen vooralsnog gewoon doorgaan. Het verschil is vooral dat de gemeente meer de regie neemt en een stabiele uitvoering van de wettelijke taak om toegang tot zorg te leveren wil. Daarbij wil de gemeente meer grip en sturing op de uitvoering van de taken zoals die nu zijn belegd bij Kwartier. De gemeente gaat verkennen wat de mogelijkheden en het tijdspad zijn om de taken zelf of door anderen uit te voeren.Daarnaast wil de gemeente voor een inhoudelijke verandering zorgen. Door meer grip en sturing te hebben op de toeleiding tot zorg, gecombineerd met de inzet van meer preventieve en lichte vormen van hulp verwacht de gemeente dit proces te kunnen versnellen. Normalisering en lichte preventieve voorzieningen voorafgaand aan de eventuele inzet van zorg hebben dan naar verwachting positieve effecten.