Hoogezand-Noord, met links de Kerkstraat en boven het Winschoterdiep met de huidige bedrijfspanden.
Hoogezand-Noord, met links de Kerkstraat en boven het Winschoterdiep met de huidige bedrijfspanden.

Voorlopig 4 miljoen euro voor opkrikken entree Hoogezand

Algemeen

HOOGEZAND - B en W van Midden-Groningen vragen de raad een voorbereidingskrediet van 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de entree van Hoogezand en de wijkvernieuwing van het Noorderpark.

Voor Hoogezand-Noord wordt, zoals eerder gemeld, een plan gemaakt voor het aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand en voor die wijkvernieuwing. Het plangebied wordt globaal begrensd door het Winschoterdiep, de Kerkstraat, de lintbebouwing aan de noordzijde van de Hoofdstraat en de Winkelhoek. De Kerkstraat, Knijpsbrug en de omgeving en het kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat maken eveneens onderdeel uit van het plangebied.

De gemeente Midden-Groningen heeft na gesprekken met bewoners een Wijkagenda opgesteld waarin de opgaven voor de herstructurering en de wijkvernieuwing zijn opgenomen. De uitwerking van de hierin opgenomen opgaven en doelen wordt nu verder ter hand genomen.

De gemeente heeft ambitieuze plannen met het gebied Van Neckstraat en aanliggende straten in Hoogezand-Noord. Dat is ook een van de hoofdpunten in de Woonvisie Nieuw Midden-Groningen. De kade langs het Winschoterdiep langs de Van Neckstraat zou daarbij een boulevard kunnen worden met onder meer wonen aan het water, waarvoor bedrijfspanden en huidige woningen moeten wijken. De gemeenteraad heeft eerder al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 1.972.000 euro voor het gebied Van Spilbergenkade en Stadshart-Noord.

De volgende opgaven worden nu in onderlinge samenhang aangepakt: het aantrekkelijk maken van de entree van Hoogezand vanaf de A7 en de Kerkstraat, een geleidelijke transformatie van de verouderde bedrijvenzone langs het Winschoterdiep naar een aantrekkelijke mix van wonen, werken en recreëren én het verbeteren van de woon- en leefomgevingskwaliteit door wijkvernieuwing en verduurzaming van woningen in het Noorderpark inclusief aanpak van de openbare ruimte, groen, water en (langzaam) verkeer, en daaraan gekoppeld verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners. Daarbij wordt, zo werd eerder gemeld, ook een koppeling gemaakt met andere programma’s op het gebied van onder meer sociale ondersteuning, jeugd en veiligheid.